Bestel al je brei- en haakbenodigdheden bij Wolshop by Ann

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

1 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en  bestellingen bij de Wolshop by Ann. Aan eventueel schriftelijke overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden verklaart u dat u meerderjarig bent.

Het plaatsen van een bestelling betekent dat men deze voorwaarden aanvaardt. Bij schriftelijke afwijking van sommige bepalingen blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Wolshop by Ann behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblijk te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen of overeenkomsten.

 

2 – Promoties en tot standkoming overeenkomst

Promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de orderbevestiging per email verzonden is naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

 

3 – Producten en prijzen

De aangeboden artikelen worden door Wolshop by Ann zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden (bv. kleurinstelling van uw computerscherm) enigszins afwijken van de werkelijkheid.  Wolshop by Ann aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Prijswijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Leveringskosten zijn gratis vanaf een aankoop van € 75,00.

 

4 – Bestellen en betalen

Betalen kan door middel van:

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Wolshop by Ann.  Wolshop by Ann  behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Wolshop by Ann stelt hiervan de klant binnen de 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte. Bestellingen zullen pas geleverd worden na ontvangst van betaling.

Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten.

 

5 – Levering

Wolshop by Ann streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 3 werkdagen (verzending naar andere landen dan België kan langer duren). Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan per mail of telefonisch bericht.

De opgegeven levertijd is indicatief. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.

Wolshop by Ann stelt alles in het werk om de website en de voorraad zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer geheel leverbaar is. In dat geval nemen wij met u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Leveringen vinden plaats op het adres dat door de klant bij bestelling werd opgegeven.

Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, wat deze producten betreft, over op de klant.

De klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan kan Wolshop by Ann de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen. (de klant krijgt de eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product terugbetaald, doch verzendkosten en administratie/verpakkingskosten worden in mindering gebracht).

 

 

6 – Retourbeleid

De klant kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product het verzakingsrecht uitoefenen.

Verschillende soorten goederen zijn vrijgesteld van retourzending. Breinaalden, boekpatronen of tijdschriften kunnen niet worden geretourneerd.

Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren (onder andere voorzien van alle wikkels en labels, strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn).  We wensen de goederen liefst in zijn originele verpakking terug te ontvangen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering, op kosten van de klant, of in de winkel zelf.

In geval zij haar verzakingsrecht uitoefent, is de klant verplicht binnen veertien (14) werkdagen na de levering van het ontvangen product dit te melden aan Wolshop by Ann. Het product dient vervolgens in de staat waarin de klant het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Wolshop by Ann, met vermelding van zijn/haar bankrekeningnummer.

Zodra je retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we je een e-mail om je te laten weten dat we je geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.
Als u bent goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt binnen tien (10) dagen middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Wolshop by Ann van de klant hiertoe aangewezen heeft gekregen.

Wolshop by Ann is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald.

De artikelen in uitverkoop of solden worden niet terugbetaald.

 

7 – Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Wolshop by Ann voor welke schade dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wolshop by Ann is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

9 – Overmacht

In geval van overmacht is Wolshop by Ann niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Wolshop by Ann is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ziekte en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Wolshop by Ann, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

11 – Diverse bepalingen

Ann Pirlot heeft ondernemingsnummer BE0712.703.639 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te versturen naar het e-mail adres : [email protected]